Зайчик пише

Tips, tricks, cheatsheets


Project maintained by iamzaychik Hosted on GitHub Pages — Theme by mattgraham

Ubuntu Cheatsheet

2019-04-15


System


HARDWARE

Інформація про встановлені жорсткі диски: lsblk -io KNAME,TYPE,SIZE,MODEL

Додавання нового диску:

 1. Створюємо папку для монтування: mkdir /data
 2. Знаходимо ідентифікатор нашого диска: fdisk -l
 3. Відкриваємо редактор дисків: fdisk /dev/sdx
 4. Вводимо потрібне: d ...to delete the current partition n ...to create a new partition p ...to specify it as a PRIMARY partition 1 ...to set it as the 1ST primary partition w ...to write the changes.
 5. Перевіряємо, чи розділ створився: fdisk -l
 6. Форматуємо: mkfs.ext4 /dev/sdx1
 7. Знаходимо ідентифікатор розділу: blkid
 8. Додаємо запис в /etc/fstab для автомонтування: UUID=XXXXX-XXXXX-XXX /data ext4 defaults 0 2
 9. Монтуємо: mount -a
 10. Перевіряємо: df -h

Відновлення втраченого пароля:

 1. При завантаженні зажимаємо Shift, в меню вибору пунктів завантаження жмемо E для редагування
 2. В кінці рядка kernel дописуємо: init=/bin/bash
 3. Після цього завантажиться shell, в якому монтуємо корінь системи для запису: mount -o remount,rw /
 4. Міняємо пароль: passwd
 5. Записуємо дані з кеша на диск: mount -o remount,ro /

Bash

Вивести значення, які співпадають в масивах: echo ${Array1[@]} ${Array2[@]} | tr ' ' '\n' | sort | uniq -d

Вивести користувача, від якого запущений файл: name="$(whoami)"; echo $name;


Upload/Download:

FTP Download: fetch ftp://user:password@A.B.C.D:21/path/to/file/file.ext

FTP Upload: curl -T file.ext -u user:password ftp://A.B.C.D/path/to/file/file.ext

Завантажити всі файли зі сторінки, які мають розширення mp3: wget -r -l1 -t1 -nd -N -np -A.mp3 -erobots=off http://site.address/page


Файли, пошук

Вивести рядки, які є унікальнимиу файлі: sort input.txt | uniq -u > output.txt

Пошук файлів по вмісту: grep -rl 'text' /path

Знайти файл по вмісту і замінити щось в ньому: grep 'text' -P -R -I -l * | xargs sed -i 's/text/replace/g'

Пошук файлів в дереві каталогів по типу і запис їх імен у файл (включно зі шляхом): find /path -iname *.mp3 -print > /path/file.txt

Видалити файли/папки, які старіші, ніж 14 днів : find /mnt -type f -mtime +14 -print0 | xargs -0 rm -rf Для видалення файлів, які створені пізніше, ніж 14 днів тому: -mtime -14

Створити файл заданого розміру: dd if=/dev/zero of=/path/to/file/filename bs=1M count=1024 if – звідки беремо дані; of – де створити файл; bs – розмір блоку даних, які будуть записані за один раз; count – кількість блоків даних; розмір файла = bs*count

Архівація файлів з паролем:

zip -er folder.zip file - архівувати zip -P password -r folder.zip folder - видобути

This will prompt you for a password. Give it, and that will create a password-protected zip file from that folder.****


Оператори порівняння: -lt (< ) -gt (>) -le (< =) -ge (>=) -eq (==) -ne (!=)


Логи

Dmesg Unix timestamp convert: $ date -d@1462949293 Срд Май 11 09:48:13 EEST 2016

dmesg timestamp convert: dmesg|perl -pE '/\[\s*(\d+\.\d+)\]/; $t=scalar localtime time-$1/100; s/\[\s*(\d+\.\d+)\]/[$t]/;'


Права

Встановити права доступу на запис у папку та на всі підпапки і файли: chmod -R 755 /home/user -R - давати права рекурсивно Перша цифра - права користувача Друга - права групи Третя - права інших 7 - rwx - читати, писати, виконувати 6 - rw- - читати, писати 5 - r-x - читати, виконувати 4 - r– - читати 3 - -wx - писати, виконувати 2 - -w- - писати 1 - –x - виконувати 0 - — - неможливо виконувати дії

Для зміни власника файлів чи папок використовуємо chown: chown -R user:users /home/user

Змінити права для всіх файлів і папок окремо: find /var/www/nextcloud/ -type f -print0 | sudo xargs -0 chmod 0644 find /var/www/nextcloud/ -type d -print0 | sudo xargs -0 chmod 0755